POLITYKA PRYWATNOŚCI www.ego-on.pl.


Niniejsza Polityka Prywatności określa:

 • zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika;
 • zasady, na jakich przetwarzane są dane osobowe oraz omówienie podstawowych praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Respektując prawo do prywatności osób, które powierzyły Health&Habits sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie swoje dane osobowe, w tym naszych klientów oraz kontrahentów i ich pracowników, pragniemy zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewniających ich bezpieczeństwo. Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów przetwarzania, przedstawiamy obowiązujące w Health&Habits sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”)

I. Postanowienia Ogólne

 • Administratorem danych jest Health&Habits sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-682 Warszawa, ul. Hoża 86/410), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem:  0000795103, NIP: 7010936008, REGON: 38388992700000. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 • Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
 • Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności terminy „Klient”, "Konsument" oraz "Użytkownik" zostały zastąpione określeniem „Ty”, z kolei termin „Administrator” – „My”.
 • Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 • Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u (www.ego-on.pl) są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 • Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych na witrynach internetowych, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część strony nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody właściciela strony.
 • Właściciel strony jak i jej autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty moralne oraz finansowe poniesione w wyniku wykorzystania treści znajdujących się na witrynach.
 • Witryny internetowe wykorzystują ciasteczka "Cookies", które służą identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze strony. Ciasteczka nie zbierają żadnych danych osobowych. Zbierane dane jak np. rodzaj przeglądarki użytkownika, czas spędzony na stronie itd. są wykorzystywane przy analizie statystyk poszczególnych witryn.
 • Oferta handlowa przedstawiona na witrynach nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksy Cywilnego art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Każda strona ma charakter wyłącznie informacyjny.
 • Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszym polityce prywatności mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

II. Administrator Danych

 • Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz konto na naszej stronie lub wypełniłeś formularz, to przetwarzamy lub możemy przetwarzać Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres (miejscowość, ulica, kod pocztowy, kraj), adres e-mail, adres IP oraz numer telefonu..
 • Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności;
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celach procedury reklamacyjnej;
  4. dla realizacji wskazanych wyżej celów, działamy w oparciu o zgodę klienta, a także w zakresie niezbędnym, do wykonania umowy z Klientem bądź do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy na żądanie, wniosek lub prośbę Klienta, którego dane dotyczą. Przetwarzamy również dane w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych naszych interesów –lub osoby trzeciej, w tym do ewentualnych sporów sądowych lub pozasądowego dochodzenia roszczeń.
 • Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo przeniesienia danych osobowych do innego, wskazanego podmiotu. Żądania takie wymagają zgłoszenia Administratorowi w dowolnej formie.
 • Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) może w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym przez niego zakresie. Żądanie takie należy zgłosić Administratorowi w dowolnej formie.
 • Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w formie przewidzianej przez przepisy prawa.
 • Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: departamentjakosci@healthandhabits.com.pl
 • Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 • Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 • Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 • Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 • Dane osobowe przetwarzają osoby mogą zostać udostępnione następującym podmiotom:
  1. podmiotom obsługującym i utrzymującym system informatyczny Administratora, w szczególności podmiotom obsługującym programy komputerowe służące wykonaniu umowy;
  2. podmiotom współpracującym przy wykonaniu umowy
  3. laboratoriom badawczym wykonującym badania;
  4. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
  5. podmiotom świadczącym działalność pocztową lub kurierską;
  6. sądom lub innym organom państwowym na podstawie postanowienia sądu, organów ścigania lub innej wiążącej podstawie prawnej.

III. Pliki cookies

 • Witryna www.ego-on.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 • Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 • Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 • Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Health&Habits sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu optymalizacji działań.
 • Na naszej witrynie wykorzystujemy bądź możemy wykorzystywać następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

IV. Przetwarzamy dane osobowe w ramach Serwisu w następujących celach, na podstawach oraz w okresach wskazanych poniżej:

 • Wykonanie Umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy - Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
 • Marketing bezpośredni - Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Serwisu oraz dążeniu do sprzedaży Produktów lub innych towarów, 2. rowadzenie wobec osób, których dane są przetwarzane działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego, kontaktowanie się z osobami, których dane są przetwarzane w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za ich zgodą - przez e mail oraz telefon. 2. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okresy przedawnienia zostały określone w kodeksie cywilnym.
 • Marketing - Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora. Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
 • Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Serwisie/ Korzystanie ze strony Serwisu i zapewnienie jego prawidłowego działania. Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Serwisie celem poprawy funkcjonowania Serwisu i zwiększenia sprzedaży Produktów. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).
 • Prowadzenie ksiąg  podatkowych. Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Dane są przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa nakazujących Administratorowi  przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej).

IV. Postanowienia końcowe

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego dokumentu. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki zostaniesz powiadomiony/powiadomiona drogą e- mailową. Informujemy, że przedstawione treści nie stanowią porady lekarskiej i nie mogą zastępować konsultacji u specjalisty. Prezentowany produkt stanowi suplement diety i nie może być stosowany jako substytut zbilansowanej i zróżnicowanej diety. Efekty stosowania kuracji uzależnione są od indywidualnych predyspozycji użytkowników i w zależności od nich mogą się różnić. Zaprezentowane w powyższym tekście reklamowym informacje, historia i zdjęcia mają na celu jedynie ilustrację problemu. Wszelkie podobieństwo do postaci rzeczywistych jest przypadkowe i nie zostało wykorzystane w sposób celowy.

Informujemy, że przedstawione treści mają na celu tylko zobrazowanie problemu, a efekty mogą się różnić. Konsument może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając Sprzedającemu stosowne oświadczenie w terminie 14 dni (licząc od dnia doręczenia mu zakupionego produktu), wysłane pocztą lub drogą mailową: departamentjakosci@healthandhabits.com.pl. Na ten również adres mailowy klient ma prawo zgłaszać reklamacje co do niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży, w szczególności w przypadku, gdy otrzymane Produkty są niezgodne z Umową sprzedaży lub objęte są 30 dniową Gwarancją Producenta. Kontakt możliwy również pod nr tel. +48 662 500 191.